Adres:
ul Świętokrzyska 11
Ostrowiec Świętokrzyski
Świętokrzyskie
27-400
Polska
Telefon:
41 24-75-516
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Żądanie powinno zawierać:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.