Piłkarski Ośrodek Treningowy

1. Dwa boiska o wymiarach:
a. trawiaste 105m x 65m,
b. ze sztuczną nawierzchnią 105m x 68m
2. Moc oświetlenia:
a. 220 luksów (14 masztów oświetleniowych)
3. Rodzaj nawierzchni na boisku ze sztuczną murawą:
a. trawa syntetyczna „PROFOOT PREMIER”
4. Zaplecze sanitarne:
a. cztery szatnie z natryskami
b. pomieszczenia sędziowskie, trenerskie
c. trybuny na 288 miejsc siedzących
d. parking na 40 samochodów i 3 autokary

W skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego wchodzą ponadto:
1. Kompleks Boisk Sportowych "Orlik" (oś. Ogrody).
2. Kompleks Boisk Sportowych "Orlik" (ul. Chopina).
3. Boisko woelofunkcyjne (Park Miejski).
4. Boisko piłkarskie (ul. Różana).

REGULAMIN
WIELOFUNKCYJNEGO TERENU REKREACYJNEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą Wielofunkcyjnego Terenu Rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Ostrowcu Św. zwanego dalej „Terenem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Teren wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.
3. Przebywanie na terenie w godzinach od 22.00 do 6.00 jest zabronione.
4. Korzystający z terenu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag i poleceń pracowników Zarządcy.
5. Korzystanie z terenu jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.
6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z terenu pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z terenu zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) zaśmiecania i niszczenia obiektów i wyposażenia,
3) używania urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
4) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
5) palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
6) wprowadzania na teren rowerów, motorowerów, motocykli innych pojazdów mechanicznych,
7) utrudniania korzystania z obiektu innym osobom,
8) wprowadzania na teren zwierząt,
9) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.
8. Korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w mieniu oraz osobom trzecim.
9. Zarządca nie ubezpiecza korzystających z terenu.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń, obiektów i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.
11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie bez odpowiedniego zabezpieczenia.

REGULAMIN
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą boiska wielofunkcyjnego w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Boisko wielofunkcyjne wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.
3. Godziny otwarcia boiska ustalane są przez Zarządcę.
4. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag i poleceń pracowników obsługi obiektu.
5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.
6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boisk pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia na płaskiej podeszwie typu halowego. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wnoszenia i używania na terenie boiska urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
3) używania na boiskach urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
4) zaśmiecania i niszczenia obiektów i wyposażenia,
5) „wieszania się” na bramkach, innych urządzeniach sportowych i ogrodzeniu,
6) używania urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
7) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie boiska w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
8) palenia tytoniu,
9) wprowadzania na teren boiska i jazdy na rowerach, motorowerach, motocyklach, deskorolkach itp.,
10) utrudniania korzystania z boiska innym osobom,
11) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
12) wprowadzania na teren boiska zwierząt,
- prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.
9. Korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w mieniu oraz osobom trzecim.
10. Zarządca nie ubezpiecza korzystających z boisk.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów i infrastruktury boiska należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.
12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska bez odpowiedniego zabezpieczenia.

REGULAMIN
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanych na os. Ogrody i przy ul. Chopina w Ostrowcu Św. zwanych dalej „Orlik 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej Zarządcą.
2. „Orlik 2012” wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.
3. Z obiektu „Orlik 2012” mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na podstawie stosownej umowy lub za zgodą Zarządcy.
4. Dzieci w wieku do lat 7 korzystają z obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boisk pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.
5. Korzystanie z „Orlika 2012” jest nieodpłatne.
6. „Orlik 2012” służy wyłącznie do organizacji zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych.
7. Za bezpieczeństwo uczestników, ład i porządek oraz za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników zajęć i imprez odpowiada ich organizator a bezpośrednio osoba wyznaczona przez organizatora lub opiekun grupy (trener, instruktor) którego obecność podczas zajęć i imprez jest obowiązkowa. W stosunku do osób korzystających indywidualnie – Instruktor Sportu lub podczas jego nieobecności inny obecny pracownik Zarządcy.
8. Zajęcia sportowe odbywające się na terenie „Orlika 2012” koordynuje pełniący dyżur Instruktor Sportu.
9. Instruktor Sportu prowadzi rejestr użytkowników boiska w dzienniku pracy animatora i decyduje o przydatności urządzeń i wyposażenia do użytku.
10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Instruktora Sportu – zarówno osobiście jak i telefonicznie.
11. Instruktor Sportu zamieszcza informacje o planowanych imprezach, zajęciach, rezerwacjach, dostępności do urządzeń na stronie internetowej naszorlik.pl.
12. Na terenie „Orlika 2012” nie prowadzi się wypożyczalni sprzętu sportowego. Wyposażenie sportowe służy organizacji zajęć i imprez.
13. Korzystanie z „Orlika 2012” możliwe jest tylko w strojach sportowych (dresy, koszulki, spodenki, obuwie sportowe odpowiednie do nawierzchni boiska). Na boisku piłkarskim zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców a na boisku syntetycznym dopuszczone jest tylko obuwie typu halowego. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
14. Użytkownikom „Orlika 2012” zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie obiektu urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) używania na boiskach piłkarskich urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
3) zanieczyszczania, niszczenia obiektu i wyposażenia,
4) „wieszania się” na bramkach i ogrodzeniu,
5) używania bramek i innych urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
6) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
7) palenia tytoniu,
8) jazdy na deskorolkach, rowerach, motorowerach, motocyklach i innych pojazdach mechanicznych,
9) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
10) wprowadzania na teren zwierząt,
11) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.
15. Organizator bądź korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za uszkodzenie mienia obiektu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim jeśli powstały one z winy korzystającego – uczestnika zajęć sportowych (imprezy sportowej)
16. Zarządca nie ubezpiecza uczestników zajęć (imprez).
17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić do pracownika „Orlika 2012” lub Kierownika Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numerem telefonu 601 69 69 92.
18. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 i 14 korzystania z boisk podejmuje Instruktor Sportu lub pod jego nieobecność inny pracownik „Orlika 2012”, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- w uzasadnionych przypadkach wezwać służby porządkowe.
19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia na terenie „Orlika 2012”.
20. Użytkowników „Orlika 2012” obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych przepisów i instrukcji porządkowych wydanych przez Zarządcę.

REGULAMIN
PIŁKARSKIEGO OŚRODKA TRENINGOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą Piłkarskiego Ośrodka Treningowego obejmującego boiska przy ul. Kolejowej i Różanej w Ostrowcu Św. jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Z obiektów Ośrodka mogą korzystać zorganizowane grupy na podstawie stosownej umowy lub za zgodą Zarządcy.
3. Obiekty Ośrodka służą wyłącznie do organizacji zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych.
4. Za bezpieczeństwo uczestników, ład i porządek oraz za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników zajęć i imprez odpowiada ich organizator a bezpośrednio osoba wyznaczona przez organizatora lub opiekun grupy (trener, instruktor) którego obecność jest obowiązkowa.
5. Wstęp na boiska możliwy jest tylko w strojach sportowych (dresy, koszulki, spodenki, obuwie sportowe odpowiednie do nawierzchni boiska). Na boisku syntetycznym zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
6. Użytkownikom Ośrodka zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie ośrodka urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) używania na boiskach piłkarskich urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
3) niszczenia obiektów i wyposażenia,
4) „wieszania się” na bramkach i ogrodzeniu,
5) używania bramek i innych urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
6) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
7) palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
8) jazdy na rowerach, motorowerach, motocyklach itp. poza wyznaczonymi do tego drogami,
9) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
10) wprowadzania na teren Ośrodka zwierząt,
11) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.
7. Za szkody powstałe z winy uczestników zajęć sportowych (imprezy sportowej) odpowiedzialność ponosi ich organizator (opiekun).
8. Zarządca nie ubezpiecza uczestników zajęć (imprez).
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia na terenie Ośrodka.
11. Użytkowników Ośrodka obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych przepisów i instrukcji.