1. MOSiR podlega Radzie Miejskiej.
2. Działalność MOSiR nadzoruje Prezydent Miasta.
3. MOSiR-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
4. Dla sprawniejszego kierowania MOSiR Dyrektor - po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta - może powołać zastępców Dyrektora.
5. Ośrodkami sportowo-rekreacyjnymi kierują kierownicy podlegli bezpośrednio Dyrektorowi MOSiR.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.