Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego z nagłośnieniem Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176388/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1000 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124.76 KB JS
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 440.99 KB JS
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ pdf 202.28 KB JS
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 235.14 KB JS
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 167.44 KB JS
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3a do SWZ pdf 160.06 KB JS
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.10 KB JS
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4a do SWZ pdf 119.54 KB JS
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.83 KB JS
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 129.18 KB JS
Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ pdf 128.90 KB JS
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.64 KB JS
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 86.46 KB JS
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzia pdf 151.13 KB JS
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na ustawy o szczególnych rozwiązaniach pdf 151.02 KB JS
Projekt wykonawczy - załącznik nr 11 do SWZ pdf 8.32 MB JS
Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SWZ pdf 53.57 KB JS
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 13 do SWZ pdf 161.50 KB JS
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 137.92 KB JS
Informacja z otwarcia ofert pdf 122.65 KB JS
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 116.73 KB JS
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 11:14 JS
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 11:05 JS
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 czerwiec 2022 12:26 JS
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 czerwiec 2022 10:25 JS