Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego z nagłośnieniem Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00206709/01

 

Termin składania ofert: 2022-06-28 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 10:00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125.23 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 442.30 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 pdf 201.26 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 pdf 234.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 pdf 167.49 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3a pdf 159.91 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 pdf 129.92 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4a pdf 119.39 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 5 pdf 148.72 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 pdf 129.11 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7 pdf 128.85 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów - załącznik nr 8 pdf 125.59 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 pdf 86.42 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 10 pdf 151.20 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczające z art. 7 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 10a pdf 151.06 KB Jarosław Słodkiewicz
Projekt wykonawczy - załącznik nr 11 pdf 8.32 MB Jarosław Słodkiewicz
Przedmiot robót - załącznik nr 12 pdf 53.57 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych - załącznik nr 13 pdf 161.50 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 137.20 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja z otwarcia ofert pdf 124.45 KB Jarosław Słodkiewicz
Ogłoszenie o wyborze oferty pdf 124.93 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:43 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:44 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 09:23 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 czerwiec 2022 06:05 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 10:07 Jarosław Słodkiewicz