» Strona główna biuletynu « | » Strona MOSiR Ostrowiec Św. «
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11.
NIP - 661-20-22-680.
Regon - 000331228.
Telefony:
Zespół Obiektów Sportowych "KSZO" - (41) 247 55 00, fax. (41) 247 55 01.
Pływalnia Rawszczyzna - (41) 267 41 01, 265 00 00,
fax (041) 267 41 03.
Piłkarski Ośrodek Treningowy – 601-696-992 lub 693-696-931
Ośrodek Rekreacyjny „Gutwin” – 785-488-946
Adres internetowy www.mosir.ostrowiec.pl
Adres e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, basen@mosir.ostrowiec.pl.
Godziny pracy biura basenu - 6.00 - 15.00.
Godziny pracy basenu - 6.00 - 22.00 przez cały tydzień.
Godziny pracy hali - 6.00 - 22.00ID NEWS: 304
«« ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwoty 30.000 euro


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sporządzenie protokołów pomiarowych na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie pomiarów elektrycznych 1 raz na 5 lat i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego co roku przez okres 5 lat, oraz sporządzenie protokołów pomiarowych z przeprowadzonych pomiarów na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać przez okres 5-ciu lat do 8 maja każdego roku (ostatnie do 08 maja 2023r.).
Zakres prac do wykonania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Złożenie oferty powinno poprzedzić dokonanie oględzin Pływalni

Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 08.05.2023r

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć: cenę brutto: za wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów natężenia oświetlenia oraz sporządzenia stosownych protokołów zgodnie z wyżej określonym przedmiotem zamówienia i Zakresem prac – Załącznik Nr 1

Wymagania dotyczące kryteriów:
1.Posiadanie stosownych zezwoleń i uprawnień do wykonywania działalności dotyczącej realizacji niniejszej oferty
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w przedmiocie realizacji zamówienia.
3. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP, zakładu głównego oferenta.
2. Cenę brutto za całość realizacji Zamówienia wraz z kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. Formularz Ofertowy /Załącznik Nr 3/

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

OFERTA NA:
Wykonanie pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sporządzenie protokołów pomiarowych na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru NIP, REGON Oferenta w terminie: do dnia 2 kwietnia 2019r do godz. 9.00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 pokój Nr 2.22.

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty: 30.000 euro. Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.

Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego i posiadającymi pisemne pełnomocnictwa w tym zakresie. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje.

Otwarcie ofert, oraz negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty odbędą się w dniu: 2 kwietnia 2019r o godz. 9.15 w siedzibie MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój Nr 2.29

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Pływalni Rawszczyzna Krzysztof Przygoda – Tel. – 607-114-010

Załączniki:

1. Zakres prac

2. Wzór umowy

3. Formularz ofertowy

4. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrektor MOSiR

Udostępniający: Jarosław Słodkiewicz
Czas udostępnienia: 2019-03-25, 10:49:57
Czas ostatniej aktualizacji: 2019-04-03, 07:37:15
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek Słowik
Czas wytworzenia: 2019-03-25
Liczba wyświetleń: 56


 

Osoba odpowiedzialna za redakcję: Piotr Węglewicz
Administracja biuletynu: MOSiR Ostrowiec Świętokrzyski
Administracja serwera: NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.