» Strona główna biuletynu « | » Strona MOSiR Ostrowiec Św. «
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11.
NIP - 661-20-22-680.
Regon - 000331228.
Telefony:
Zespół Obiektów Sportowych "KSZO" - (41) 247 55 00, fax. (41) 247 55 01.
Pływalnia Rawszczyzna - (41) 267 41 01, 265 00 00,
fax (041) 267 41 03.
Piłkarski Ośrodek Treningowy – 601-696-992 lub 693-696-931
Ośrodek Rekreacyjny „Gutwin” – 785-488-946
Adres internetowy www.mosir.ostrowiec.pl
Adres e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, basen@mosir.ostrowiec.pl.
Godziny pracy biura basenu - 6.00 - 15.00.
Godziny pracy basenu - 6.00 - 22.00 przez cały tydzień.
Godziny pracy hali - 6.00 - 22.00ID NEWS: 305
«« ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza na składanie ofert na:

ZAGOSPODAROWANIE I WYNAJĘCIE GRUNTU NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO GUTWIN PRZY UL. GOŚCINIEC 27 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWO-GASTRONOMICZNĄ


1. Opis nieruchomości, warunki najmu:
1.1. Przedmiotem wynajmu są tereny gruntu oznaczone w ewidencji gruntów nr 2/4 (Obr. 3 ark. II) będącą własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, których MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim został ustanowiony Zarządcą.
Tereny będące przedmiotem przetargu, przedstawia Załącznik nr 2:
• teren 1 – 270 m2
• teren 2 – 220 m2
• teren 3 – 300 m 2 – znajdujący się na wyspie.
Tereny nr 1 i nr 2 znajdują się w strefie wejścia na Ośrodek, Wypoczynkowy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego i zbiornika wodnego. Na tych terenach, Najemca wykona na własny koszt , tymczasowe przyłącze wody i kanalizacji ścieków oraz przyłącze instalacji elektrycznej z rozdzielni NN po podpisaniu umowy z PGE Ostrowiec. Wykonanie trasy przyłączy i instalacji elektrycznej musi być uzgodniona z MOSiR Ostrowiec Św.
Teren nr 3, położony na wyspie. Na tym terenie jest możliwość wykonania przez Najemcę, przyłącza instalacji elektrycznej, bezpośrednio z rozdzielni NN po podpisaniu umowy z PGE Ostrowiec. Trasa kablowa musi być uzgodniona z MOSiR Ostrowiec Św.
Na tym terenie, nie ma możliwości wykonania przyłącza wodnego z sieci i kanalizacji ścieków.
1.2. Działalność handlowo-usługowo-gastronomiczna winna być prowadzona w okresie:
1 maj - 30 wrzesień każdego roku co najmniej w godz. 11.00 – 19.00.
Wykonując swoje prawo, Najemca będzie powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
Okres zagospodarowania i wynajęcia gruntu:
od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 września 2021r.

1.3. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go podnajmować.
1.4. Wynajmującemu służy prawo przeprowadzania w każdym okresie wszechstronnej kontroli najmowanej nieruchomości.
1.5. Szczegółowe warunki najmu zostały określone w projekcie Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3.

2. Stawka wywoławcza czynszu:
2.1.Minimalna stawka netto za najem powierzchni gruntu w stosunku miesięcznym za 1 m2 wynosi – 5 zł plus 23% VAT.
Powyższe wynika z Zarządzenia Nr IV/579/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2015r. Wysokość minimalnych stawek netto czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych określona w Załączniku do tego Zarządzenia.
2.2. WAŻNE: Cena ofertowa musi być wyższa od ceny stawki minimalnej określonej ust.1.
Oferty z ceną równą lub niższą stawki minimalnej nie będą rozpatrywane.
2.3. Czynsz najmu, ustalony w drodze przetargu z uwzględnieniem podatku VAT, płatny będzie w stosunku miesięcznym w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
3.1. dokumenty potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP zakładu głównego oferenta.
3.2. inne stosowne zezwolenia oraz uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej oferty.
3.3. wypełniony Kwestionariusz Ofertowy. / Załącznik nr 1/
3.4. podanie numeru Terenu wraz proponowana powierzchnię wynajmu gruntu w m²
3.5. proponowaną cenę netto tej powierzchni za m² w stosunku miesięcznym.
3.6. koncepcję zagospodarowania terenu. Winna to być:
* opisowa i graficzna forma zagospodarowania terenu obiektem o tymczasowym charakterze
* prezentacja atrakcyjnej dla mieszkańców formy działalności,
* propozycja poprawy estetyki z uwzględnieniem elementów malej architektury, zieleni, świateł itp.)
* uwzględnienie sposobu utrzymania ładu, bezpieczeństwa, porządku, czystości na przedmiotowy terenie.
3.7. zobowiązanie do zawieszenia prowadzenia działalności lub sprzedaży napojów alkoholowych na czas trwania uroczystości i imprez wskazanych przez MOSiR .
Orientacyjna ilość to 5 dni w sezonie, których zobowiązanie może dotyczyć lub może dotyczyć w formie ograniczonej (np.: działalność gastronomiczna bez sprzedaży alkoholu, brak wyłączności na działalność handlowo-usługowo-gastronomicznaą, itp.)
3.8. Cena ofertowa musi być wyższa od ceny stawki minimalnej określonej w pkt.2 ust.1. Oferty z ceną równą lub niższą stawki minimalnej nie będą rozpatrywane.

4. Przy wyborze oferty komisja przetargowa uwzględnia następujące kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty:
4.1. zaoferowaną stawkę czynszu najmu.
4.2. koncepcję zagospodarowania terenu.

5. Komisja przetargowa w przypadku kiedy uzna dwie lub więcej ofert za równorzędne, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego przetargu ustnego dla oferentów, którzy złożyli oferty. Komisja w tym przypadku umożliwia im zapoznanie się z treścią ofert równorzędnych. W dodatkowym przetargu ustnym oferenci sami ustalają wysokość najniższego postąpienia, przy czym wynosić on będzie nie mniej niż 1% najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem do pełnych złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia comiesięcznych opłat za dostarczane media. Sposób rozliczenia opłat za media określi umowa miedzy stronami.
W zakresie rozliczeń za wynajem i utrzymanie toalet wydatki z tym związane będą ponoszone przez Najemcę i MOSiR w częściach określonych w umowie między stronami.

7. Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnego wynegocjowanego czynszu najmu (brutto) na poczet rozliczeń po ustaniu najmu.

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

OFERTA NA:
ZAGOSPODAROWANIE I WYNAJĘCIE GRUNTU NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO GUTWIN PRZY UL. GOŚCINIEC 27 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWO-GASTRONOMICZNĄ


z podaniem pełnej nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON, NIP Oferenta w terminie: do dnia 11 kwietnia 2019r. do godz. 9.00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 p. nr 2.22.
Oferowana cena podlega negocjacjom.

Otwarcie ofert i negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty odbędą się w dniu 11 kwietnia 2019r. o godz. 9.15 w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 p. nr 2.29

Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego i posiadającymi pisemne pełnomocnictwa w tym zakresie. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postepowania:
Janusz Czajkowski tel. 601-696-992, Tomasz Gruszka 785-488-946

Załączniki:

Kwestionariusz ofertowy

Załącznik graficzny terenu przetargu

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrektor MOSiR

Udostępniający: Jarosław Słodkiewicz
Czas udostępnienia: 2019-04-02, 08:26:39
Czas ostatniej aktualizacji: 2019-04-16, 07:29:48
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek Słowik
Czas wytworzenia: 2019-04-02
Liczba wyświetleń: 39


 

Osoba odpowiedzialna za redakcję: Piotr Węglewicz
Administracja biuletynu: MOSiR Ostrowiec Świętokrzyski
Administracja serwera: NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.