» Strona główna biuletynu « | » Strona MOSiR Ostrowiec Św. «
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11.
NIP - 661-20-22-680.
Regon - 000331228.
Telefony:
Zespół Obiektów Sportowych "KSZO" - (41) 247 55 00, fax. (41) 247 55 01.
Pływalnia Rawszczyzna - (41) 267 41 01, 265 00 00,
fax (041) 267 41 03.
Piłkarski Ośrodek Treningowy – 601-696-992 lub 693-696-931
Ośrodek Rekreacyjny „Gutwin” – 785-488-946
Adres internetowy www.mosir.ostrowiec.pl
Adres e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, basen@mosir.ostrowiec.pl.
Godziny pracy biura basenu - 6.00 - 15.00.
Godziny pracy basenu - 6.00 - 22.00 przez cały tydzień.
Godziny pracy hali - 6.00 - 22.00ID NEWS: 306
«« ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza na składanie ofert na:

WYNAJĘCIE POMIESZCZENIA Z ZAPLECZEM SANITARNO MAGAZYNOWYM NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI RAWSZCZYZNA PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ


Okres wynajęcia pomieszczenia:
Od dnia: 15 czerwca 2019r do dnia 31 sierpnia 2021r. Powierzchnia lokalu: 59,40m2.

W ramach umowy będzie możliwe zagospodarowanie „ogródkiem” w okresie letnim terenu na basenach odkrytych (56m2). Baseny odkryte będą funkcjonować w czerwcu, lipcu oraz sierpniu w godzinach: 1000 – 1900.

Kwota czynszu:
a) w miesiącach: VI 2019, VII 2019, VIII 2019,
b) VI 2020, VII 2020, VIII 2020,
c) VI 2021, VII 2021, VIII 2021 – minimum 15 zł netto plus 23% VAT.

Wymagania dotyczące kryteriów:
1. Posiadanie stosownych zezwoleń i uprawnień do wykonania działalności dotyczącej realizacji niniejszej oferty,
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w tej działalności, oraz zapewnienie dobrej jakości świadczonej usługi
3. Działalność może być prowadzona w godzinach funkcjonowania basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna, tj. 7 dni w tygodniu w godzinach od 1000 – 1900 (miesiące czerwiec, lipiec i sierpień).

Niezależnie od zapłaty czynszu Najemca zobowiązany jest do opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej według wskazań licznika znajdującego się w lokalu. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej wynosi brutto 0,66 zł/1kWh. Najemca ponosił będzie także koszty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (według wskazań zamontowanego w lokalu wodomierza). Stawka za 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków wynosi 9,54 zł brutto.
Najemca przed podpisaniem umowy winien uiścić w gotówce w kasie lub wpłatą na wskazane przez Wynajmującego konto bankowe kaucje zabezpieczającą za dokonane ewentualne zniszczenia mienia w lokalu w wysokości dwukrotnego czynszu brutto wynegocjowanego w postępowaniu.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem pełnej nazwy, adresu, numeru Regon, NIP, zakładu głównego oferenta.
2. Oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
3. Cenę brutto za najem lokalu o pow. 59,40 m2 / Zał. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY / - przy czym minimalna stawka 1m2 wynajmu za lokal wynosi:
w miesiącach:
a) VI 2019, VII 2019, VIII 2019,
b) VI 2020, VII 2020, VIII 2020,
c) VI 2021, VII 2021, VIII 2021 – minimum 15 zł netto plus 23% VAT.

Powyższe wynika z Zarządzenia Nr IV/579/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2015r. Wysokość minimalnych stawek netto czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych została określona w Załączniku do tego Zarządzenia.

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

WYNAJĘCIE POMIESZCZENIA Z ZAPLECZEM SANITARNO MAGAZYNOWYM NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI RAWSZCZYZNA PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ


z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON Oferenta w terminie: do dnia 11 kwietnia 2019r do godz. 09.00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 p. nr 2.22

Oferowana cena podlega negocjacjom !!!

Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje.

Otwarcie ofert, oraz negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty odbędą się w dniu 11 kwietnia 2019r o godz. 9.30 w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 p. nr 229

Szczegółowe informacje udziela: Kierownik Pływalni – tel. 607-114-010

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrektor MOSiR

Udostępniający: Jarosław Słodkiewicz
Czas udostępnienia: 2019-04-02, 09:15:00
Czas ostatniej aktualizacji: 2019-04-16, 07:29:36
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek Słowik
Czas wytworzenia: 2019-04-02
Liczba wyświetleń: 47


 

Osoba odpowiedzialna za redakcję: Piotr Węglewicz
Administracja biuletynu: MOSiR Ostrowiec Świętokrzyski
Administracja serwera: NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.